Μέθοδος Φυγοκέντρου

Εικόνα που περιέχει Εξάρτημα αυτοκίνητου, κύκλος, εσωτερικός χώρος, μπλε

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

Πηγή:  https://doi.org/10.1007/s10706-018-0636-2[1]

H μέθοδος της φυγοκέντρου χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της χαρακτηριστικής καμπύλης υγρασίας του εδάφους. Τα εδαφικά δείγματα τοποθετούνται στην φυγόκεντρο και υπόκεινται σε διαφορετικές γωνιακές ταχύτητες. Η μύζηση συσχετίζεται με την γωνιακή ταχύτητα της φυγοκέντρου, όποτε η χαρακτηριστική καμπύλη μπορεί να προσδιοριστεί για ένα μεγάλο εύρος μυζήσεων ανάλογα με τις ταχύτητες της φυγοκέντρου. Το νερό που απορρέει από το εδαφικό δείγμα σε κάθε γωνιακή ταχύτητα υπολογίζεται ζυγίζοντας τα δείγματα. Ένα τυπικό εύρος τιμών μύζησης για τις οποίες μπορεί να εφαρμοστεί η συγκεκριμένη μέθοδος είναι (0.6 – 250 kPa). 

1. Rahardjo, H., Satyanaga, A., Mohamed, H., Yee Ip, S. C., & Shah, R. S. (2018, July 17). Comparison of Soil–Water Characteristic Curves from Conventional Testing and Combination of Small-Scale Centrifuge and Dew Point Methods. Geotechnical and Geological Engineering, 37(2), 659–672. https://doi.org/10.1007/s10706-018-0636-2