Πακέτο Εργασίας 6 (ΠΕ6) – Συστήματα Υποστήριξης Λήψης Αποφώσεων (DSS)

Ανάπτυξη λύσεων πληροφορικής και πλαισίων υποστήριξης αποφάσεων για εφαρμογές καινοτόμων τεχνολογιών.