Πακέτο Εργασίας 7 (ΠΕ7) – Διάχυση της Πληροφορίας

Για να διασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα του έργου διαχέονται σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των αγροτών, των εταιρειών πληροφορικής, των οργανισμών διαχείρισης νερού, καθώς και των ερευνητών/τριών και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, θα σχεδιαστεί μια στρατηγική διάδοσης της πληροφορίας. Οι πολυεπίπεδες ομάδες του ΠΕ5 θα διασφαλίσουν ότι η στρατηγική διάδοσης βασίζεται σε μια ενδελεχή γνώση των απαιτήσεων πληροφόρησης των ενδιαφερομένων και των προτιμώμενων καναλιών επικοινωνίας τους. Η δέσμευση των ενδιαφερομένων θα επιτευχθεί μέσω περιφερειακών εργαστηρίων στην περιοχή μελέτης, καθώς η προσωπική αλληλεπίδραση είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχημένη μετάδοση της πληροφορίας.