Πακέτο Εργασίας 3 (ΠΕ3) – Κοινωνικο-Οικονομική Αξιολόγηση

Για να εξεταστεί η επάρκεια και η βιωσιμότητα των επιλεγμένων τεχνολογιών που θα χρησιμοποιηθούν στον ερευνητικό τομέα, θα διεξαχθεί κοινωνικοοικονομική ανάλυση.