Πακέτο Εργασίας 1 (ΠΕ1) – Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία

Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα του WP1 είναι η ανάπτυξη μιας βάσης δεδομένων στην οποία θα ενσωματωθούν υπάρχουσες αλλά και νέες γνώσεις – αναδυόμενες τεχνολογίες για την παρακολούθηση και τη διαχείριση του εδάφους, του νερού και των καλλιεργειών στην περιοχή έρευνας. Λεπτομέρειες σχετικά με τις προηγούμενες εμπειρίες και το επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας θα αναλυθούν μέσω μιας ιστοσελίδας wiki.