Πακέτο Εργασίας 2 (ΠΕ2) – Βελτιστοποίηση αγροτικής παραγωγής

Τα σημερινά συστήματα εντατικής γεωργικής παραγωγής και οι φυσιογραφικές συνθήκες (π.χ. έδαφος και νερό) θα εντοπιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης του ΠΕ2 με συλλογή, αξιολόγηση, χαρτογράφηση και κατηγοριοποίηση πληροφοριών από τους αγρότες και τις αγρονομικές τους πρακτικές. Αποσκοπεί στη δημιουργία μιας σειράς διοικητικών επιλογών για την ενίσχυση της γεωργικής παραγωγής.