Πακέτο Εργασίας 5 (ΠΕ5) – Συμμετοχική Διαδικασία με τους Εμπλεκόμενους Φορείς

Ο κύριος στόχος αυτού του Πακέτου Εργασίας είναι να εμπλέξει ενεργά τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε όλη τη διαδικασία του έργου με μια συλλογική προσέγγιση πολλαπλών επιπέδων.