Πακέτο Εργασίας 4 (ΠΕ4) – Υδρο-Περιβαλλοντική Παρακολούθηση

Ο στόχος του ΠΕ4 είναι η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αλλαγών στις εισροές θρεπτικών ουσιών και στη χρήση νερού σε χερσαία και υδάτινα οικοσυστήματα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω:

  • Χρήσης υφιστάμενων χρονοσειρών υδροπεριβαλλοντικών δεδομένων με έμφαση στις εισροές θρεπτικών ουσιών και νερού, καθώς και την ενσωμάτωση πρακτικών που θα ενισχύσουν την αγροτική παραγωγή.
  • Ανάπτυξης δικτύου παρακολούθησης υδρο-περιβαλλοντικών παραμέτρων (επιφανειακά/υπόγεια νερά, χαρακτηριστικά εδάφους, χρήσεις γης, υδροκλιματικά χαρακτηριστικά) εντός της περιοχής έρευνας.
  • Παρακολούθησης της αλληλεπίδρασης εδάφους και νερού στην κρίσιμη ζώνη με τη χρήση αισθητήρων Time Domain Reflectometry (TDR).
  • Προσομοίωσης υδρολογικών διεργασιών εντός του εύρους της κρίσιμης ζώνης (επιφανειακά νερά, ακόρεστη ζώνη και υπόγεια νερά), με έμφαση στη μοντελοποίηση διαφόρων αγροχημικών ουσιών και διείσδυση θαλασσινού νερού, καθώς και στη σχέση μεταξύ της κρίσιμης ζώνης και της γεωργικής παραγωγής με χρήση λογισμικού ελεύθερου και ανοιχτού κώδικα. (MODFLOW, SWAT, FARM, MT3DMS, SEAWAT).