Υγρόμετρα Ψυχρού Κατόπτρου Σημείου Δρόσου

WP4C Soil Water Potential Instrument - Edaphic Scientific

Πηγή: https://edaphic.com.au/wp-content/uploads/2018/02/Decagon-WP4C-Soil-Water-Potential-Web.jpg

Τα υγρόμετρα ψυχρού κατόπτρου χρησιμοποιούν την τεχνική του σημείου δρόσου για την μέτρηση του δυναμικού του νερού ενός εδαφικού δοκιμίου. To εδαφικό δείγμα τοποθετείται σε ένα κλειστό θάλαμο και η περιεχόμενη σ’ αυτό υγρασία έρχεται σε ισορροπία με τους υδρατμούς του θαλάμου. Όταν επιτευχθεί η ισορροπία μεταξύ του θαλάμου και του εδαφικού δείγματος το υδατικό δυναμικό και των δύο είναι το ίδιο. Ο θάλαμος, συνήθως, περιέχει ένα μεταλλικό κάτοπτρο, έναν ανεμιστήρα, μία πηγή φωτός και έναν ανιχνευτή φωτός. Η θερμοκρασία του κατόπτρου ρυθμίζεται από έναν θερμοηλεκτρικό ψύκτη Peltier. Ένα φωτοηλεκτρικό κύτταρο εντοπίζει το ακριβές σημείο στο οποίο υγροποίηση συμβαίνει στο κάτοπτρο. Η συσκευή κατευθύνει ακτίνα φωτός στο κάτοπτρο η οποία αντανακλάται σε έναν ανιχνευτή φωτός, ο οποίος εντοπίζει την αλλαγή της αντανάκλασης όταν υγροποίηση συμβαίνει στο κάτοπτρο. Ένα θερμοηλεκτρικό θερμόμετρο, τοποθετημένο στο κάτοπτρο, καταγράφει την θερμοκρασία του στην οποία συμβαίνει η υγροποίηση. 

Το υγρόμετρο ψυχρού κατόπτρου μετρά την ολική μύζηση (άθροισμα της ωσμωτικής μύζησης – ωσμωτικό δυναμικό και της μύζησης εδαφικού υλικού – δυναμικό προσρόφησης του εδάφους) του εδαφικού δείγματος. Οι εδαφικοί κόκκοι συγκρατούν το νερό κυρίως μέσω προσροφητικών δυνάμεων. Το εύρος δυναμικών για το όποιο τα συγκεκριμένα όργανα διαθέτουν μεγάλη ακρίβεια είναι -0.1 έως -300 MPa.