Θάλαμος Μύζησης

Εικόνα που περιέχει εσωτερικός χώρος, μηχάνημα, ιατρικός εξοπλισμός, ρολόι

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

Πηγή: https://doi.org/10.1007/s10706-018-0636-2[1]

Ο θάλαμος μύζησης αποτελείται από μία δεξαμενή πίεσης η οποία περιέχει μία κορεσμένη κεραμική πλάκα. O θάλαμος μύζησης είναι συνδεδεμένος με μία προχοϊδα για την μέτρησης της αλλαγής του όγκου του νερού και την διατήρηση του βαθμού κορεσμού της κεραμικής πλάκας. Το εδαφικό δείγμα πρέπει να βρίσκεται σε πολύ καλή επαφή με την κεραμική πλακά για να διασφαλιστεί η συνεχομένη ροή του νερού μεταξύ αυτού και της κεραμικής πλάκας. Στον θάλαμο μύζησης εφαρμόζεται συγκεκριμένη πίεση ανάλογη με τη μύζηση που απαιτείται να εφαρμοστεί στο δείγμα και το τελευταίο ζυγίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα μέχρι το βάρος να ισορροπήσει. Όταν αυτό επιτευχθεί διαφορετική πίεση εφαρμόζεται στο θάλαμο. Με την χρησιμοποίηση αυτής της μεθόδου μπορούν να υπολογιστούν μυζήσεις με εύρος -100 kPa έως -1500 kPa[1]

 

1. Rahardjo, H., Satyanaga, A., Mohamed, H., Yee Ip, S. C., & Shah, R. S. (2018, July 17). Comparison of Soil–Water Characteristic Curves from Conventional Testing and Combination of Small-Scale Centrifuge and Dew Point Methods. Geotechnical and Geological Engineering, 37(2), 659–672. https://doi.org/10.1007/s10706-018-0636-2