ΣΧΕΤΙΚΑ

Το πρόγραμμα ePyrros στοχεύει στην ανάπτυξη ενός πλήρους δικτύου για την ολοκληρομένη παρακολούθηση των υδρο-χημικών παραμέτρων του συστήματος Λούρος-Άραχθος-Αμβρακικός για:

  • Βελτιωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων
  • Παρακολούθηση των γεωργικών ουσιών σε όλες τις υδρολογικές ζώνες
    (επιφανειακή, κορεσμένη και ακόρεστη)
  • Βελτίωση των τοπικών γεωργικών οικοσυστημάτων
  • Αναβάθμιση της ποιότητας της αγροτικής παραγωγής
epyrros-general

Εστιάζοντας στα παραπάνω αντικείμενα, το έργο ePYRROS στοχεύει να συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας του τοπικού πληθυσμού και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής αγροτικής παραγωγής, με ταυτόχρονη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της γεωργικής δραστηριότητες στα χερσαία και υδάτινα οικοσυστήματα.

Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του προγράμματος είναι η τεκμηρίωση υφιστάμενων και αναδυόμενων τεχνολογιών που συμβάλλουν στην αποτελεσματική χρήση του νερού και των αγροχημικών στο πεδίο.

Η ροή εργασιών του ερευνητικού προγράμματος e-Pyrros χωρίζεται σε δύο στάδια: (α) σχεδιασμός, ανάπτυξη και δοκιμή νέων συστημάτων παρακολούθησης (προσαρμοσμένοι αισθητήρες εντός του πειραματικού πεδίου σε συνδυασμό με εμπορικά συστήματα παρακολούθησης υδρο-περιβαλλοντικών παραμέτρων) και (β ) τη δημιουργία συστημάτων υποστήριξης που βασίζονται στο διαδίκτυο που ενσωματώνουν τα δεδομένα που παράγονται από συστήματα παρακολούθησης.

Η εφαρμογή των πολλαπλών τεχνολογιών παρακολούθησης και προσομοίωσης εκτείνεται σε ποικίλες κλίμακες, ξεκινώντας από τους αισθητήρες που μετρούν σε διαφορετικές θέσεις εντός της περιοχής έρευνας, στην παρακολούθηση σε κλίμακα υδρολογικής και υδρογεωλογικής λεκάνης απορροής (τηλεπισκόπηση) και έναν συνδυασμό των προηγούμενων για τη δημιουργία εργαλείων ICT για τη διαχείριση του νερού και των αγροχημικών εντός της περιοχής μελέτης όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.