Ιοντική Χρωματογραφία

Ion Chromatography

Πηγή:https://d32ogoqmya1dw8.cloudfront.net/images/microbelife/research_methods/biogeochemical/ion_chromatograph.jpg 

Ιοντική Χρωματογραφία είναι η διαδικασία κατά την οποία διαχωρίζονται τα ιόντα με τα πολικά μόρια με βάση την έλξη τους με τον ιοντικό ενάλλακτη[1]. Εφαρμόζεται σχεδόν σε κάθε φορτισμένο μόριο, συμπεριλαμβανομένου μεγάλων πρωτεϊνών, μικρών νουκλεοτιδίων και αμινοξέων. Τα δύο είδη ιοντικής χρωματογραφίας διακρίνονται σε ανταλλαγής – κατιόντων και ανταλλαγής – ανιόντων και χρησιμοποιούνται ευρέως στον καθαρισμό πρωτεϊνών, στην ανάλυση του νερού και στον ποιοτικό έλεγχο. 

Η Ιοντική Χρωματογραφία, ως γρήγορη, ευαίσθητη και ακριβής μέθοδος, χρησιμοποιείται από το 1940 για τον διαχωρισμό οργανικών και ανόργανων ενώσεων και για τον προσδιορισμό των κύριων ανιόντων στο υπόγειο, στο επιφανειακό, καθώς και στο νερό στης βροχής[2]. Η διαδικασία της ανάλυσης βασίζεται στην έκλουση του ιόντος από την στήλη ιοντοανταλλαγής, το οποίο έχει μία μετρήσιμη ιδιότητα, την απορρόφηση στην υπεριώδη ή ορατή περιοχή του φάσματος του φωτός, προσδίδοντας του τη δυνατότητα να διακριθεί από το φόντο. Η εφαρμογή της συγκεκριμένης τεχνικής για τον προσδιορισμό ιόντων στο νερό των υδάτινων σωμάτων και στο μετεωρικό νερό θεωρείται εξαιρετικά χρήσιμή κυρίως για τα χαμηλά όρια ανίχνευσης σε σχέση με άλλες τεχνικές. 

1. Li, D., & Liu, S. (2019). Drinking Water Detection. Water Quality Monitoring and Management, 251–267. https://doi.org/10.1016/b978-0-12-811330-1.00010-7 

2. Fishman, & Pyen. (1979, September). DETERMINATION OF SELECTED ANIONS IN WATER BY ION CHROMATOGRAPHY. U.S. GEOLOGICAL SURVEY, Water-Resources Investigations 79 -101.