Δυσδρομόμετρο Laser

Laser Disdrometer | A laser disdrometer measures precipitati… | Flickr

Πηγή: https://www.flickr.com/photos/armgov/28983913356 

Τα laser δυσδρομόμετρα κάνουν χρήση ακτινών laser για να πραγματοποιήσουν μετρήσεις του αριθμού, του μεγέθους και της ταχύτητας του είδους της κατακρήμνισης[1]

1. Johannsen, L. L., Zambon, N., Strauss, P., Dostal, T., Neumann, M., Zumr, D., Cochrane, T. A., Blöschl, G., & Klik, A. (2020, January 21). Comparison of three types of laser optical disdrometers under natural rainfall conditions. Hydrological Sciences Journal, 65(4), 524–535. https://doi.org/10.1080/02626667.2019.1709641