Λυσίμετρα

Τα λυσίμετρα είναι διατάξεις, στην ουσία δεξαμενές, οι οποίες οριοθετούν μία περιοχή που περιέχει εδαφικό νερό και επιτρέπουν την διεξαγωγή μετρήσεων για τον καθορισμό του υδατικού ισοζυγίου της ακόρεστης ζώνης, τον όγκο του νερού που διηθείται από την ακόρεστη στην κορεσμένη ζώνη και την ποιότητα του[1].  

1. Howell, T. (2005). LYSIMETRY. Encyclopedia of Soils in the Environment, 379–386. https://doi.org/10.1016/b0-12-348530-4/00391-x 

  1. Λυσίμετρο (βασική υλοποίηση) – Lysimeter (basic configuration)

Lysimeter - Wikipedia

Πηγή: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Lysimeterstation_Kittendorf.JPG 

Μια τυπική υλοποίηση του λυσίμετρου για τον καθορισμό του υδατικού ισοζυγίου της ακόρεστης ζώνης απαιτεί την εγκατάσταση τενσιομέτρων σε 3 βάθη, αισθητήρων υγρασίας TDR σε 3 βάθη, αισθητήρων θερμοκρασίας σε 3 βάθη και αισθητήρων για την παρακολούθηση των αερίων του θερμοκηπίου σε 3 βάθη.

  1. Λυσίμετρο (πλήρης υλοποίση) – Lysimeter (full configuration)

Η πλήρης υλοποίηση του λυσίμετρου για τον καθορισμό του υδατικού ισοζυγίου της ακόρεστης ζώνης απαιτεί την εγκατάσταση τενσιομέτρων σε 5 βάθη και 3 επαναλήψεις, αισθητήρων υγρασίας TDR σε 3 βάθη, αισθητήρων θερμοκρασίας σε 3 βάθη, αισθητήρων για την παρακολούθηση των αερίων του θερμοκηπίου σε 3 βάθη και πλακιδίων θερμικής ροής.