Πολυπαραμετρικός Αισθητήρας Ποιότητας Νερού

Hach sensION 156 Multiparameter Meters - Cole-Parmer

Πηγή: https://pim-resources.coleparmer.com/product/l/hach-hach-sension-156-multiparameter-meters-16559.jpg 

Οι πολυπαραμετρικοί αισθητήρες ποιότητας νερού είναι φορητά όργανα, τα οποία δύνανται να μετρούν πολλές ποιοτικές παραμέτρους του νερού ταυτόχρονα, όπως η Θερμοκρασία (Τ), η Ηλεκτρική Αγωγιμότητα (EC), το pH, το Κανονικό ή πρότυπο δυναμικό οξειδοαναγωγής (ORP), το Διαλελυμένο οξυγόνο (DO), το αιωρούμενο φορτίο στερεών σωματιδίων, τη συγκέντρωση Νιτρικών (ΝΟ3).  Η φορητότητα των πολυπαραμετρικών αισθητήρων εξασφαλίζει την εύκολη μεταφορά τους στο σημείο ενδιαφέροντος για την πραγματοποίηση της μέτρησης, ενώ ο ταυτόχρονος προσδιορισμός διαφορετικών ποιοτικών παραμέτρων εξασφαλίζει την γρήγορη και ολοκληρωμένη συλλογή δεδομένων στο πεδίο της έρευνας, πριν την μεταφορά των δειγμάτων στο εργαστήριο. Όσον αφορά την συνδεσμολογία του οργάνου ο πολυπαραμετρικός αισθητήρας είναι συνδεδεμένος με το σύστημα καταγραφής, αποθήκευσης και απεικόνισης των μετρήσεων μέσω LCD οθόνης, στο οποίο περιέχεται κάθε ηλεκτρονικό κομμάτι του συστήματος.