Παραδοσιακές επί τόπου Μετρήσεις

Details are in the caption following the image

Πηγή: Kinar, N. J., & Pomeroy, J. W. (2015, June). Measurement of the physical properties of the snowpack. Reviews of Geophysics, 53(2), 481–544. https://doi.org/10.1002/2015rg000481 

Το πάχος του χιονιού μετριέται με την χρήση ενός μεταλλικού βαθμονομημένου πασσάλου (σταδία) μέσα στην επιφάνεια του χιονιού, ώστε να καθοριστεί η απόσταση από την επιφάνεια του εδάφους. Η μέτρηση είναι επεμβατική και κατά συνέπεια καμία άλλη μέτρηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στην συγκεκριμένη τοποθεσία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μίας ερευνητικής διαδικασίας η οποία συνέκρινε τα δεδομένα από 99 Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα, απέδειξε πως ο βαθμονομημένος πάσσαλος είναι περισσότερο χρησιμοποιούμενη μέθοδος μέτρησης του πάχους του χιονιού ακόμα και σήμερα[1]. Το ποσοστό εφαρμογής του βαθμονομημένου πασσάλου είναι 46%, ανάμεσα στα δείγματα της συγκεκριμένης έρευνας, κάτι που είναι αναμενόμενο καθω΄ς αναγνωρίζεται ως ακριβής μέθοδος χαμηλού κόστους και χρησιμοποιείται ευρέως για την βαθμονόμηση και την αξιολόγηση σφαλμάτων σε νέους αισθητήρες και τηλεπισκοπικά δεδομένα. 

1. Pirazzini, R., Leppänen, L., Picard, G., Lopez-Moreno, J. I., Marty, C., Macelloni, G., Kontu, A., von Lerber, A., Tanis, C. M., Schneebeli, M., de Rosnay, P., & Arslan, A. N. (2018, June 22). European In-Situ Snow Measurements: Practices and Purposes. Sensors, 18(7), 2016. https://doi.org/10.3390/s18072016