Πυρανόμετρο

Εικόνα που περιέχει στιγμιότυπο οθόνης Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

Πηγή: https://www.campbellsci.ca/blog/pyranometers-need-to-know

Το πυρανόμετρο είναι ένας αισθητήρας που ανήκει στην κατηγορία των ακτινομέτρων και μετατρέπει την προσπίπτουσα ολική ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρικό σήμα[1]. Η ηλιακή ακτινοβολία η οποία προσπίπτει σε οριζόντια επιφάνεια, προέρχεται τόσο απευθείας από τον ήλιο, όσο και από σκέδαση στα συστατικά της ατμόσφαιράς. Τα πυρανόμετρα είναι σε θέση να μετρούν σε ένα συγκεκριμένο εύρος του ηλιακού φωτός, ενώ όταν τοποθετούνται δύο διαδοχικά με διαφορετική κατεύθυνση μέτρησης δύνανται να πραγματοποιήσουν μέτρηση λευκάγειας της γήινης επιφάνειας[2]. To όργανο με φορά προς τα πάνω μετρά την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία, ενώ αυτό με φορά προς τα κάτω μετρά την ανακλώμενη ηλιακή ακτινοβολία. Ο λόγος της ανακλώμενης προς την προσπίπτουσα ακτινοβολία είναι η λευκάγεια, η οποία εξαρτάται από την μορφολογία του εδάφους και την διεύθυνση διάχυσης της εισερχόμενης ηλιακής ακτινοβολίας. 

Η τοποθέτηση του πυρανόμετρου πρέπει να γίνεται σε οριζόντια θέση και σε σημείο με ελάχιστα εμπόδια πάνω από το επίπεδο του αισθητηρίου, ώστε να δέχεται ακτινοβολία από όσο το δυνατόν μεγαλύτερο τμήμα του ουράνιου θόλου, έχοντας δηλαδή ελεύθερο ορίζοντα. Η θέση της εγκατάστασης του οργάνου πρέπει να επιλέγεται μακριά από τοίχους με φωτεινά χρώματα ή άλλα αντικείμενα που είναι πιθανό να αντανακλούν ηλιακό φως πάνω του. Σε ειδικές περιπτώσεις το όργανο μπορεί να τοποθετηθεί υπό κλίση ανάλογα με τις απαιτήσεις της μέτρησης. 

1.Hinckley, A. (2017) Pyranometers: What you need to know, Rugged Monitoring: Measurement and control instrumentation for any… Available at: https://www.campbellsci.ca/blog/pyranometers-need-to-know

2.Sra20 albedometer  SRA20 | Hukseflux | secondary standard albedometer. Available at: https://web.archive.org/web/20180706161956/https://www.hukseflux.com/product/sra20-albedometer