Συντελεστής Φασματικής Απορρόφησης στα 254 nm (SAC 245 nm)

Απεικόνιση δύο διαφορετικών αισθητηρίων μέτρησης οργανικής ύλης με βάση τον συντελεστή απορρόφησης (SAC 254 nm). α. KEMTRAK (Πηγή: https://www.kemtrak.com/pdf/appnote/Kemtrak-Application-Note-7.03-%20Water%20and%20Environment%20-SAC-254.pdf ). β. HACK (Πηγή: https://gr.hach.com/asset-get.product.image.jsa?sku=LXV418.99.50001&type=P&size=M )

O συντελεστής φασματικής απορρόφησης είναι μία από της εγγενής οπτικές ιδιότητες, οι οποίες επηρεάζουν την ανακλαστικότητα των υδάτινων σωμάτων[1]. Ο συντελεστής φασματικής απορρόφησης στα 254 nm (SAC 254 nm) είναι μια εύκολα προσδιορίσιμη παράμετρος, η οποία δύναται να παρέχει πληροφορίες για το οργανικό φορτίο στο νερό[2], καθώς οι συνηθέστερες οργανικές ενώσεις στο νερό απορροφούν την υπεριώδη ακτινοβολία[3]. Έχει αποδειχθεί πως υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της απορρόφησης υπεριώδους ακτινοβολίας και της οργανικής ύλης, του χρώματος και τις πρόδρομες ουσίες των παραπροϊόντων απολύμανσης (Disinfection byproducts)[4]. H απορρόφηση της υπεριώδους ακτινοβολίας είναι μία χρήσιμη μέτρηση τέτοιων ουσιών και συστατικών στο νερό, καθώς θεωρείται πολύ πιο απλή από τις μεθόδους μέτρησης των παραμέτρων TOC, COD, BOD, οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως για τον προσδιορισμό της οργανικής ύλης στο νερό. 

Ο SAC254 εκφράζει την ποσότητα της απορρόφησης υπεριώδους ακτινοβολίας στο μήκος κύματος των 254 nm, το οποίο αποτελεί την διαχρονική επιλογή για την μέτρηση των οργανικών ενώσεων. Στο εμπόριο υπάρχουν διαθέσιμοι διάφοροι τύποι αισθητήρων για την μέτρηση του συνετελεστή φασματικής απορρόφησης στα 254 nm (SAC 254 nm)[5],[6]

1. Mitchell, B.G. & Bricaud, Annick & Carder, Kendall & Cleveland, J. & Ferrari, G. & Gould, R. & Kahru, Mati & Kishino, Motoaki & Maske, H. & Moisan, Tiffany & Moore, L. & Nelson, Norman & Phinney, D. & Reynolds, R. & Sosik, Heidi & Stramski, D. & Tassan, S. & Trees, C. & Weidemann, A. & Vodacek, Anthony. (2000). Determination of spectral absorption coefficients of particles, dissolved material and phytoplankton for discrete water samples. NASA Technical Memorandum. 125-153. 

2. Kellner, K., Posnicek, T., & Brandl, M. (2014). An Integrated Optical Measurement System for Water Quality Monitoring. Procedia Engineering, 87, 1306–1309. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2014.11.687 

3. Application tips for UV254, SAC254, UVA, and SUVA. (2010). Thermo Fischer Scientific. Retrieved from https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/LPD/Application-Notes/UVA%20Measurements%20App%20Note%20033%20AN-UVMEASUREMENTS-E%20Rev%20A%201020%20Web.pdf 

4. Method 5910, UV-Absorbing Organic Constituents (2011), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. Retrieved from www.standardmethods.org 

5. 7.03 WATER & ENVIRONMENT SAC 254 / DOC (UV). (2011). KEMTRAK., Retrieved from https://www.kemtrak.com/pdf/appnote/Kemtrak-Application-Note-7.03-%20Water%20and%20Environment%20-SAC-254.pdf 

6. SAC254 Sensor for Reagent-free, Sampling-free Monitoring of Organic Materials in Drinking Water Treatment. (2020). HACH. Retreived from https://www.hach.com/asset-get.download.jsa?id=7639984572