Περιοχή Μελέτης

[leaflet-map lat=39.12255753313644 lng=20.81047546651412 zoom=11 zoom=11 height=”500″ max_zoom=”12″  detect-retina scrollwheel ]

[leaflet-geojson src=https://raw.githubusercontent.com/ntua-el17514/epyrros-map-data/main/geojson/aracthos-wgs84.geojson]

Η πεδιάδα της Άρτας βρίσκεται στην περιοχή της Ηπείρου, στη δυτική Ελλάδα. Είναι μια έκταση 271 km2, με ποικίλα υψόμετρα και πληθυσμό που φτάνει τους 50.000 κατοίκους. Μεγάλο μέρος του πληθυσμού απασχολείται στον αγροτικό τομέα, είτε ως πρωτεύουσα, είτε ως δευτερεύουσα δραστηριότητα. Τα δύο ποτάμια που διαρρέουν την περιοχή, ο Λούρος και ο Άραχθος, παίζουν σημαντικό ρόλο, παρέχοντας νερό σε ένα εκτεταμένο αρδευτικό δίκτυο, ενώ στον Άραχθο υπάρχει και φράγμα που παράγει 300 MW (Leris, 2006). Στα νότια της περιοχής μελέτης, στον Αμβρακικό κόλπο σχηματίζεται ένα οικοσύστημα που φιλοξενεί πλήθος αλιευμάτων.