Αισθητήρας Θολότητας

Εικόνα που περιέχει κείμενο, είδη γραφείου, στυλό, γραφική ύλη

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

α. Σχηματική αναπαράσταση αισθητήρα θολότητας με παράλληλη απεικόνιση των βασικών εξαρτημάτων[1].β. Εμπορικός αισθητήρας θολότητας (Πηγή: https://campbellsci-res.cloudinary.com/image/upload/f_auto,c_limit,w_500,h_500/13165.png

Ο αισθητήρας θολότητας είναι ένας αναλυτικός αισθητήρας που μετρά τη θολότητα και την περιεκτικότητα σε σωματιδία σε ένα διάλυμα, όπως το νερό. Ο τρόπος λειτουργίας τους βασίζεται στην μέτρηση της ποσότητας του φωτός που σκεδάζεται από τα διάχυτα στερεά σε ένα υγρό. Όταν η συγκέντρωση των συνολικών διάχυτων στερεών (Total Suspended Solids -TSS) και των συνολικών διαλελυμένων στερέων (Total Dissolved Solids – TDS) αυξάνεται, αυξάνεται και η θολότητα επίσης. 

Σε δείγματα με υψηλές ποσότητες TSS και TDS μετριέται η ένταση του φωτός από την ακτίνα μετάδοσης για να υπολογιστεί η θολότητα, ενώ η σκέδαση του φωτός κρίνεται καταλληλότερη για δείγματα που έχουν χαμηλές ποσότητες TSS και TDS. Με δεδομένο ότι οι συγκεκριμένοι αισθητήρες χρησιμοποιούν το φως για να ανιχνεύσουν το επίπεδο θολότητας ενός διαλύματος, είναι σημαντικό να μειωθεί η ποσότητα του εξωτερικού φωτός κατά τη διάρκεια χρήσης του αισθητηρίου. 

Στο εμπόριο είναι διαθέσιμα τρία είδη αισθητήρων θολότητας, οι νεφελομετρικοί αισθητήρες θολώτητας, οι αισθητήρες απορρόφησης θολότητας και οι αισθητήρες θολότητας συνολικών στερεών. Οι νεφελομετρικοί αισθητήρες ανιχνεύουν τον τρόπο με τον οποίο η ενέργεια του φωτός σκεδάζεται μέσα στο υγρό. Ο αισθητήρας χρησιμοποιεί έναν ανιχνευτή φωτός και έναν λαμπτήρα LED. Οι αισθητήρες απορρόφησης θολότητας μετρούν πόσα σωματίδια απορροφούν το φως σε ένα διάλυμα. Παρόμοια με τους νεφελομετρικούς αισθητήρες, περιέχουν έναν ανιχνευτή φωτός και ένα λαμπτήρα LED, οι οποίοι ωστόσο στην συγκεκριμένη περίπτωση τοποθετούνται ακριβώς απέναντι. Οι ασιθητήρες θολότητας συνολικών στερεών χρησιμοποιούν οπισθοσκεδαζόμενο φως, ενσωματώνοντας δύο ανιχνευτές φωτός και έναν λαμπτήρα LED τοποθετημένα σε γωνίες 90ο και 135ο. Συνήθως, οι συγκεκριμένοι αισθητήρες χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση νερού υψηλής θολότητας. 

 

1. What Is A Turbidity Sensor? | Atlas Scientific. (2022, May 13). Atlas Scientific. https://atlas-scientific.com/blog/what-is-a-turbidity-sensor/