Τριγωνικός εκχειλιστής

V notch weir design: how do V notch weirs work? - Siris

Πηγή: https://siris.co.uk/wp-content/uploads/2020/09/thin-weir.png 

Ο τριγωνικός εκχειλιστής χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της παροχής σε ανοιχτούς αγωγούς σε συνάρτηση με το φορτίο της ελεύθερης επιφάνειας του νερού στο επίπεδο της στέψης. O σχεδιασμός του είναι σχετικά απλός και αποτελείται από έναν μικρού πάχους φραγμό με μία τριγωνική οπή. Ο φραγμός τοποθετείται ώστε να εμποδίζει την ροή σε έναν ανοιχτό αγωγό και να επιτρέπει τη διέλευση του νερού, μόνο διαμέσου της οπής1. Η συγκεκριμένη διάταξη διασφαλίζει την ακριβή μέτρηση της ροής, προσδιορίζοντας το φορτίο ανάντη  της τριγωνικής οπής. 

1. S. (2020, September 29). V notch weir design: how do V notch weirs work? – Siris. Siris. https://siris.co.uk/v-notch-weir-design-how-does-it-work/