Υδαταγωγός Venturi

Hydraulics of smoothly streamlined Venturi channels of critical depth

Πηγή:https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRaGr3E_dtV7rxsmB-vSTc4PO4SeeagabIOkDP5MyQeC9fkxJsAiaCtk485r287p55shwI&usqp=CAU 

O υδαταγωγός Venturi είναι ένα όργανο μέτρησης της παροχής του νερού σε ανοιχτούς αγωγούς. Η διάταξη Ventouri αποτελείται από έναν υδαταγωγό με μία συγκλίνουσα και μία αποκλίνουσα διατομή και μία μικρή διατομή «λαιμού», η οποία ενώνει τις προηγούμενες δύο[1]. H λειτουργία της συγκεκριμένης διάταξης[2] βασίζεται στην προσαρμογή ή επέκταση της αρχής Venturi για την ροή ενός υγρού σε μία ανοιχτή διατομή. Στην συγκλίνουσα διατομή του υδαταγωγού Venturi υπάρχει μία ελαφριά επιφανειακή κλίση στον υδαταγωγό, ενώ στην περιοχή του «λαιμού» το νερό υφίσταται κατάπτωση και άνωση στην αποκλίνουσα διατομή. O προσδιορισμός της παροχής εξαρτάται από την ταχύτητα και την διατομεακή βρεχόμενη επιφάνεια στα δύο σημεία του υδαταγωγού. Επομένως, δύο σημεία μέτρησης είναι απαραίτητο να εγκατασταθούν, το πρώτο τοποθετημένο στην συγκλίνουσα διατομή σε απόσταση 2/3 του μήκους της συγκλίνουσας διατομής ανάντη του «λαιμού» και το δεύτερο στον μέσο του «λαιμού» , έχοντας την δυνατότητα να καταγράψει κάθε πιθανή υψομετρική διαφορά της υδάτινης επιφάνειας. 

1. Parshall, R. L. (1926, January). The Improved Venturi Flume. Transactions of the American Society of Civil Engineers, 89(1), 841–851. https://doi.org/10.1061/taceat.0003626 

2. Cone. (1917, April 23). THE VENTOURI FLUME. Journal of Agricultural Research, IX(4), 115–129.