Μαγνητικός Αισθητήρας

collumimage

Πηγή: http://www.snowhydro.com/products/column2.html 

Η κατασκευή του μαγνητικού αισθητήρα, προέκυψε από την ανάγκη πολλών διαδοχικών μετρήσεων του πάχος του χιονιού, σε συγκεκριμένες περιοχές μελέτης, οι οποίες με τη χρήση παραδοσιακών επί τόπου μετρήσεων είναι αρκετά χρονοβόρες, ειδικά στην καταγραφή των δεδομένων. Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο μέτρησης του πάχους χιονιού με τον συνοδευόμενο εξοπλισμό δεν αποτέλεσε εξαρχής εμπορικό προϊόν. Η ζήτηση αρκετών ερευνητικών ομάδων για την κατασκευή του αισθητήρα, οδήγησε τους δημιουργούς στην διαμόρφωση μίας εταιρείας (Snow-Hydro LLC: http://www.snowhydro.com/), η οποία έως και σήμερα αποτελεί την μοναδική εμπορική πηγή προμήθειας του αισθητήρα. 

Ο μαγνητικός αισθητήρας αποτελείται από δύο κύρια στοιχεία: (1) μία τσάντα (backpack) η οποία περιέχει το σύστημα καταγραφής των δεδομένων, τις μπαταρίες, τα ηλεκτρονικά, το ακουστικό, τους διακόπτες, ένα GPS και (2) μία βαριά μεταλλική βέργα (μήκους 153 cm.) με μία πλαστική λαβή, ένα διακόπτη και μία συρόμενη βάση (διαμέτρου 25 εκατοστών), παρόμοια, αλλά μεγαλύτερη, από αυτή των μπαστουνιών του σκι[1].  Η ακρίβεια των συγκεκριμένων αισθητήρων είναι καλύτερη από 5 cm. για την μέτρηση του πάχους του χιονιού, ενώ για τον εντοπισμό της θέσης μέτρησης παρουσιάζουν απόκλιση ± 5 m. 

1. Sturm, M., & Holmgren, J. (2018, November). An Automatic Snow Depth Probe for Field Validation Campaigns. Water Resources Research, 54(11), 9695–9701. https://doi.org/10.1029/2018wr023559