Ραντάρ Καιρού

Πηγή: https://www.everythingweather.com/weather-radar/principles.shtml 

Τα ραντάρ καιρού (επίσης γνωστά ως ραντάρ καιρού Doppler) είναι όργανα τα οποία στέλνουν ηλεκτρομαγνητική ενέργεια στην ατμόσφαιρα για να εξακριβώσουν την κίνηση και την ένταση των κατακρημνισμάτων, καθώς και να εντοπίσουν το είδος της κατακρήμνισης (βροχή, χιόνι, χαλάζι).

Η λειτουργία τους εδράζεται στην αρχή της ανάκλασης ενέργειας. Το ραντάρ στέλνει ένα σήμα και το σήμα αυτό ανακλάται πίσω στο ραντάρ. Όσο ισχυρότερο είναι το ανακλώμενο σήμα, τόσο μεγαλύτερο είναι το σωματίδιο. Τα ραντάρ καιρού Doppler παρέχουν πληροφορίες τόσο για την κίνηση των μετεωρολογικών φαινομένων όσο και την θέση τους. 

Τα ραντάρ καιρού διαχωρίζονται με βάση το μήκος κύματος στο οποίο λειτουργούν, σε S – band ραντάρ, σε C – band ραντάρ και σε X – band ραντάρ. Κάθε κατηγορία ραντάρ χρησιμοποιείται σε διαφορετική συνθήκη παρατήρησης και διαφορετικό εύρος απαιτούμενης μέτρησης. 

Tα βασικά εξαρτήματα των ραντάρ καιρού είναι πέντε: 

  1. Πομπός, ο οποίος παράγει το σήμα.

  2. Παραβολική κεραία. Τα σύγχρονα ραντάρ εξοπλίζονται με μία μεγάλη παραβολική κεραία και ένα προστατευτικό επίπεδο σε αυτή για την προστασία της από την φθορά. Η κεραία μπορεί να περιστρέφεται ώστε να συλλέγονται στοιχεία και πληροφορίες από διαφορετικές περιοχές. 

  3. Επεξεργαστής του ραντάρ, ο οποίος συλλέγει και αναλύει τα δεδομένα.

  4. Αποδέκτης, ο οποίος αναγνωρίζει και μεγεθύνει το ανακλώμενο σήμα.

  5. Σύστημα προβολής δεδομένων και πρόσβασης στο μενού καθορισμού παραμέτρων μέτρησης. 

Τα πλεονεκτήματα εγκατάστασης και λειτουργίας των ραντάρ καιρού συνοψίζονται στην δυνατότητα που παρέχουν για αξιόπιστες προγνώσεις, βασισμένες στα ακριβή και υψηλής ακρίβειας δεδομένα.  Στον αντίποδα, το οπτικό εύρος των ραντάρ είναι περιορισμένο, λόγω της καμπυλότητας της γήινης επιφάνειας, ενώ, επιπρόσθετα, είναι δύσκολο να ανιχνεύσουν μικρές σταγόνες βροχής, οι οποίες πολύ συχνά ξεφεύγουν από την ακτίνα τους. 

1. What is weather radar? The ultimate guide. (2020, October 13). What Is Weather Radar? | the Weather Company, an IBM Business. https://www.ibm.com/weather/industries/broadcast-media/what-is-weather-radar