Σαρωτής Βροχής

X-Band Weather Radars

Πηγή: https://www.geonica.com/en/x-band-radars.php

Tα Χ – band ραντάρ καιρού (rainscanner) λειτουργούν σε μήκος κύματος 2.5 – 4 cm. και σε συχνότητες 8 – 12 GHz[1]. Εξαιτίας του μικρότερου μήκους κύματος τα rainscanner είναι αρκετά ευαίσθητα και μπορούν να εντοπίσουν μικρότερα σωματίδια. Τα συγκεκριμένα ραντάρ χρησιμοποιούνται για μετεωρολογικές μελέτες, ενώ η δυνατότητα τους να ανιχνεύουν μικροσκοπικά σωματίδια, τα καθιστά ιδανικά για την μέτρηση χιονιού. Τα X – band ραντάρ χρησιμοποιούν μικρότερη παραβολική κεραία, οπότε είναι φθηνότερα από τα υπόλοιπα ραντάρ καιρού. Επιπρόσθετα, το μικρό τους μέγεθος τα καθιστά μετακινήσιμα, οπότε κατά τη διάρκεια μίας καταιγίδας μπορούν να μεταφερθούν στην περιοχή διεξαγωγής του φαινομένου της κατακρήμνισης, ώστε να αποτυπωθεί ακριβέστερα η ένταση του[2]

Τα rainscanner σε αντίθεση με τα απλά βροχόμετρα μπορούν να μετρήσουν τα κατακρημνίσματα σε υψηλή χωρική ανάλυση, ωστόσο η μέτρηση επηρεάζεται από σφάλματα του σήματος, οπότε είναι αναγκαία η βαθμονόμηση και αξιολόγηση των συγκεκριμένων μετρήσεων, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η παραγόμενη αβεβαιότητα[3]

1. X-Band Radar. (2015, November 1). X-Band Radar | Catalog of Archived Suborbital Earth Science Investigations. https://impact.earthdata.nasa.gov/casei/instrument/X-Band%20Radar

2. What is weather radar? The ultimate guide. (2020, October 13). What Is Weather Radar? | the Weather Company, an IBM Business. https://www.ibm.com/weather/industries/broadcast-media/what-is-weather-radar 

3. Bournas, A., & Baltas, E. (2021, February 10). Comparative Analysis of Rain Gauge and Radar Precipitation Estimates towards Rainfall-Runoff Modelling in a Peri-Urban Basin in Attica, Greece. Hydrology, 8(1), 29. https://doi.org/10.3390/hydrology8010029