Πεδόσφαιρα

Η πεδόσφαιρα είναι το εξωτερικό στρώμα της Γης που αποτελείται από το έδαφος και υπόκειται στις διαδικασίες σχηματισμού του.

Η πεδόσφαιρα δρα ως μεσολαβητής της χημικής και βιογεωχημικής ροής μέσα και έξω από τα συστήματα αυτά και αποτελείται από αέρια, ορυκτά, ρευστά και βιολογικά συστατικά. Η πεδόσφαιρα βρίσκεται εντός της Κρίσιμης Ζώνης, μια ευρύτερη διεπαφή που περιλαμβάνει τη βλάστηση, την πεδόσφαιρα και το σύστημα υδροφορέων υπόγειων υδάτων.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι μέθοδοι και τα όργανα για την παρακολούθηση και αποτίμηση των διεργασιών που συντελούνται στη ζώνη αυτή.

Κοκκομετρική Ανάλυση Εδαφών

Όργανα

Ανιχνευτής μεγέθους εδαφικών σωματιδίων

Δυναμικό του νερού στο έδαφος, Μύζηση

Μέθοδοι Πεδίου

Τενσιόμετρο
Ψυχρόμετρο εδάφους
Πορώδης αισθητήρας δυναμικού του νερού στο έδαφος (TEROS 21)

Εργαστηριακές μέθοδοι

Μέθοδος απορροφητικού χαρτιού
Κελιά Tempe
Θάλαμος Μύζησης
Αλατούχο διάλυμα
Μέθοδος φυγοκέντρου
Υγρόμετρα ψυχρού κατόπτρου σημείου δρόσου

Αναπνοή του εδάφους (CO2, N2O, CH4)

Όργανα

Κλειστές δεξαμενές

Υδατικό ισοζύγιο εδάφου

Λυσίμετρο

Τοπική επιφανειακή θερμοκρασία εδάφους

Αερομεταφερόμενη θερμική υπέρυθρη κάμερα