Υδρόσφαιρα

Ως Υδρόσφαιρα ορίζεται ο συνολικός όγκος του νερού που βρίσκεται στον πλανήτη, είτε αυτά είναι επιφανειακά, υπόγεια , είτε σε αέρια μορφή ή στερεά κατάσταση. Τα διάφορα φαινόμενα που συντελούν στη μεταφορά νερού από μία υδρολογική λεκάνη σε μία άλλη, ή, από μία κατάσταση σε μία νέα, ονομάζονται κύκλος του νερού.

Παρακάτω παρουσιάζονται μέθοδοι και όργανα για την παρακολούθηση και αποτίμηση των φαινομένων που συναντώνται στον κύκλο του νερού.

Στάθμη Επιφανειακών Υδάτων

Όργανα

Διάτρητος Αισθητήρας Πίεσης

Ραντάρ

Υπερηχητικός Αισθητήρας Στάθμης

Αισθητήρας Χωρητικότητας

Παροχή Υδατορέματος

Όργανα

Υδαταγωγός Venturi

Τριγωνικός Εκχυλιστής

Ταχύτητα Επιφανειακών Υδάτων

Όργανα

Ταχυμετρία laser Ντόπλερ

Ντοπλερ υπερηχητικό ταχύμετρο

Ραντάρ ταχύτητας επιφανειακών υδάτων

Στάθμη υπόγειων υδάτων

Όργανα

Διάτρητος αισθητήρας πίεσης

Θερμοκρασία νερού, (pH, Κανονικό ή πρότυπο δυναμικό οξειδοαναγωγής, Διαλελυμένο οξυγόνο, Αιωρούμενο φορτίο στερεών σωματιδίων, Συγκέντρωση Νιτρικών ιόντων (ΝΟ3))

Όργανα

Πολυπαραμετρικός αισθητήρας ποιότητας νερού

Αισθητήρες οπτικής ίνας

ΝΗ4+(total dissolved nitrogen), PO4-3 (phosphates), Dissolved Organic Nitrogen (DON), Anions: SO4-2(Θειικό ανιόν), Si (Πυρίτιο), S (Θείο), HCO3 (Όξινα Ανθρακικά ιόντα), Cl (Χλωρίδιο) – Νιτρικό αμμώνιο (ΝΗ4+), Φωσφορικά (PO4-3), Διαλελυμένο Οργανικό Άζωτο (DON))

Όργανα

Ιοντική Χρωματογραφία

Κατιόντα: Na+ (Νάτριο), K+ (Κάλιο), Mg+2 (Μαγνήσιο), Ca+2 (Ασβέστιο ), Sr+2 (Στρόντιο), Ba+2 (Βάριο)

Όργανα

Φασματομετρία ατομικής απορρόφησης

Κατιόντα: Na+ (Νάτριο), K+ (Κάλιο), Mg+2 (Μαγνήσιο), Ca+2 (Ασβέστιο ), Sr+2 (Στρόντιο), Ba+2 (Βάριο)

Όργανα

Φασματομετρία ατομικής απορρόφησης

Διαλελυμένη Οργανική Ύλη

Μέθοδοι

Chemical Oxygen Demand / Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο(COD) – Biochemical Oxygen Demand / Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο(BOD) – Total Organic Carbon / Ολικός οργανικός άνθρακας (TOC) – Παράμετροι

Όργανα

Συντελεστής φασματικής απορρόφησης στα 254 nm (SAC 245 nm)

Φασματομετρία μαζών κυκλοτρονικού συντονισμού ιόντων με μετασχηματισμό Fourier

Φασματοσκοπία υπεριώδους – ορατού

Φασματοσκοπία φθορισμού

Ολικός διαλελυμένος οργανικός άνθρακας

Μέθοδοι

Μέθοδος θερμαινόμενης οξείδωσης

Ανίχνευση στοιχείων Fe, Al, Mn, Zn, As, Pb, Cr, Cu, Se

Όργανα

Φασματομετρία ατομικών μαζών σε επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα (ICP-MS)

Αυτότροφοι οργανισμοί

Όργανα

Fluoroprobe

Θολότητα

Όργανα

Αισθητήρας Θολότητας

Σταθερά ισότοπα (Οξυγόνο-18 – δ180 και Δευτέριο – δ2Η)

Όργανα

Φασματομετρία μάζας αναλογίας ισοτόπων (IRMS)

Ροή αιωρούμενων σωματιδίων

Όργανα

Παγίδες ιζημάτων

Εδαφική Υγρασία

Όργανα

TDR Αισθητήρες
FDR Αισθητήρες

Χωρική Εδαφική Υγρασία

Όργανα

Γεωραντάρ
Επίγεια παθητική και ενεργητική μικροκυματική ραδιομετρία
Αερομεταφερόμενη ενεργή και παθητική ραδιομετρία